GWARANCJA

GWARANCJA

Na oferowane w naszym sklepie internetowym produkty udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
Wybrane produkty objęte są gwarancją producenta, w tym gwarancją dożywotnią, w takich wypadkach informacje oraz warunki gwarancji zawarte są na etykiecie lub karcie produktu.

 • Na wszystkie plecaki wykonane z CORDURY udzielana jest 5-letnia gwarancja.
 • Wszystkie wyroby WISPORTU objęte są dożywotnim serwisem pogwarancyjnym.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Karta gwarancyjna musi być wypełniona i potwierdzona pieczątką sprzedawcy.
 2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na produkt wolny od wad, jeżeli została stwierdzona wada z winy producenta. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje producent po dokonaniu oględzin.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
  • Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
  • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, wielokrotnego prania, działania promieni UV oraz uszkodzeń powstałych w transporcie.
  • Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji.
 4. Zamki błyskawiczne objęte są gwarancją 12 miesięcy.
 5. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej produkt należy dostarczyć do sklepu lub producenta na własny koszt. Po wykonanej naprawie, produkt zostanie odesłany na koszt producenta.
 6. Produkt dostarczony do naprawy powinien być starannie wyczyszczony. Serwisant może odmówić przyjęcia brudnego, zanieczyszczonego produktu.
 7. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 14 dni roboczych, a w wyjątkowych przypadkach w terminie do 21 dni roboczych.
 8. Zakończenie reklamacji może nastąpić za zgodą kupującego przez obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wygaśnięcie gwarancji.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.02.141.1176).